Padesát let odboru turistiky TJ Baník Ostrava OKD

26.03.2011 19:00

 

Podnět ke vzniku turistického oddílu dali v jednotě mladí členové ZRTV, gymnastiky a házené, kteří se pravidelně setkávali na hřišti Čapkovy sokolovny a turistiku chtěli pěstovat jako doplňkový sport. Prvními členy v květnu 1957 založeného oddílu byli chlapci, pro které byl v létě uspořádán turistický tábor na Mazáku. Po náboru začátkem školního roku 1957-8 byl utvořen turistický oddíl mládeže s asi třiceti členy. Z dosavadního skladiště v Čapkově sokolovně si chlapci upravili klubovnu. V ní se každý týden scházeli na družinových schůzkách a učili se turistickým dovednostem. Neděli trávili na výletech a léto na táboře u srubu pod Ostrou horou na Ostravici.

Starší žáci turistického oddílu se brzy začali zúčastňovat krajských a celostátních přeborů v orientačním závodě, ve sjezdu na saních a v silné konkurenci se umisťovali na předních místech. V roce 1960 byl oddílem vybudován vlastními silami letní tábor na Pochni v Jeseníkách. Zájem mezi žáky o dny prožité na táboře uprostřed divoké jesenické přírody byl veliký. Začátkem šedesátých let začala družina dorostenců stále více pošilhávat po vysokohorské turistice, až posléze kolektivně přešla do nově vytvořeného horolezeckého oddílu.

Oddíl mladých turistů prožíval po odchodu dorostenců mezi horolezce a do prezenční vojenské služby krizi. Z podnětu předsedy TJ Baník přešli do oddílu pionýři ze ZDŠ ul. 30. dubna spolu se svým vedoucím V. Štafou. Ten se také stal předsedou nově zvoleného výboru odboru turistiky. V roce 1962 začal v odboru pracovat ing. Mirko Konečný, výborem brzy pověřený vedením oddílu mladých turistů. Oddíl měl tehdy dvě chlapecké a jednu dívčí družinu. Masová účast na různorodých akcích, mezi nimi i na prvních autokarových zájezdech se stany, na putovních táborech Slovenskem a na hvězdicových pochodech, a umístění na prvních místech v krajském branném závodě je jenom malá část úspěchů Baníkovců, kterým byl v roce 1965 udělen titul "Vzorný oddíl mladých turistů".

Dospělí se v této době zapojovali do činnosti mladých turistů a zúčastňovali se jejich akcí. V roce 1966 jich bylo pouze 16 (vedle 40 žáků a dorostenců), ale jejich aktivita byla nemalá. Z jejich řad získali čtyři členové odboru kvalifikaci cvičitele. V první říjnovou sobotu se v roce 1966 poprvé konal Baníkovský dálkový pochod "55 km cestou necestou", který měl start a cíl v Čapkově sokolovně a vedl přes Šilheřovice, Háj ve Slezsku a Bobrovníky. Iniciátor pochodu, ing. Mirko Konečný stál i u zrodu vodní turistiky oddílu mládeže. Devítidenního splutí Hronu se v roce 1967 vedle dospělých zúčastnilo na třech pramicích a jedné kanoi 14 mladých turistů.

Události let 1968 - 1969 se nepříznivě projevily i v činnosti odboru turistiky, který měl v závěru tohoto období jen 18 členů. Kritickou situaci se však výboru dařilo poměrně rychle překonat, takže během dvou let se odbor rozrostl o 37 turistů. Zároveň se začala osamostatňovat turistika dospělých. Zájem o členství začal růst v souvislosti s plněním podmínek turistických odznaků. Převaha dospělých se definitivně projevila v roce 1973, kdy měli poprvé v odboru dvoutřetinovou většinu. Úspěchy přinesl i nábor organizovaný na školách, hornických učilištích a hlavně na generálním ředitelství OKR. K 1. květnu 1974 měl odbor turistiky TJ Baník již 100  členů, z toho 24 žáků a dorostenců.

Účast na akcích odboru turistiky rok od roku roste. Osmého ročníku dálkového pochodu "55 km cestou necestou" se v roce 1973 zúčastnilo 174 turistů, tato hojná návštěvnost a trvalý růst členstva byly příznačné pro celá sedmdesátá léta. Ovlivnily i udělení odboru u příležitosti Dne horníků a energetiků v roce 1973 prvního čestného titulu "Vzorný oddíl ČSTV 3. stupně". Přiznání titulu zastihlo turisty TJ Baník uprostřed nové aktivity, zaměřené na výkonnostní turistiku. V souvislosti s přihláškou do soutěže o titul "Vzorný oddíl ČSTV 2. stupně" byla v odboru vyhlášena soutěž o nejaktivnějšího turistu a cvičitele, která se od té doby stala nedílnou součástí činnosti odboru.

V roce 1977 byla poprvé - zpočátku jako experiment - uspořádána k Mezinárodnímu dni dětí "Cesta pohádkovým lesem" pro mládež do desíti let. Zájem o ní byl překvapující a byla proto opakována v první červnovou neděli i v dalších letech. Pořádaná vždy v jiném z lesů ostravského okolí se stala nejnavštěvovanější akcí odboru turistiky TJ Baník. V roce 1978 prošlo pohádkovým lesem na 400 osob a v roce 1981 již téměř 900. Časem se ukázalo, že zájem o "Procházku lesem" s pohádkovými bytostmi, soutěžemi a dárky přerůstá organizační možnosti odboru a účast se stala výběrová.

Velký podíl na úspěchu této akce určené mladým turistům a jejich rodičům měl turistický oddíl mládeže "Sirius" pod vedením Jana Štursy a Jaroslava Matuly,  v té době studentů VŠB a zkušených pionýrských vedoucích. Žáci jako postavy z pohádek si na kontrolách "Procházky pohádkovým lesem" dokázali získat malé účastníky především svou bezprostředností a pravdivostí.

Odbor turistiky se začal organizačně podílet  i na dalších dvou akcích určených široké veřejnosti - na "Strojařské padesátce", dálkovém pochodu J.A.Komenského SPŠ v Ostravě-Vítkovicích a "Pochodu za zdravím", turisticko-branném závodě pracovníků Moravských chemických závodů v Ostravě.

Na počátku roku 1978 byl omlazen výbor odboru turistiky, ze kterého ze zdravotních důvodů odešel stávající předseda ing. Mirko Konečný a předsedkyní byla zvolena MUDr. Marie Dřevová - Štursová, v šedesátých letech členka baníkovského TOM. Odbor se dále rozrůstal a počet jeho členů se povážně přiblížil ke dvěma stovkám. Početnou skupinu v něm vytvořili turisté generálního ředitelství OKR, iniciativně organizováni ing. Antonínem Havláskem. Výčet třeba jen těch závažných akcí odboru turistiky TJ Baník a jeho TOM by zabral mnoho místa.

A proto se spokojme alespoň s tím, jak byla jeho činnost hodnocena výborem TJ a MěV ČSTV v Ostravě. Turistický oddíl mládeže obdržel začátkem osmdesátých let opět titul "Vzorný kolektiv mládeže ČSTV" a celý odbor na slavnostní květnové schůzi v roce 1981 titul "Vzorný odbor ČSTV 1. stupně". V dalších letech se stal odbor nositelem bronzové a stříbrné plakety vzorného oddílu ČSTV 1. stupně a v roce 1988 získal i vrcholovou zlatou plaketu. V té době provozoval odbor všechny formy svého turistického sportu, od turistiky pěší, přes vodáckou, lyžařskou, cyklo i vysokohorskou.

Činnost odboru turistiky probíhající ve dvou větvích - jako turistika dospělých a turistika mládeže - se během osmdesátých let dále specializovala a stabilizovala a upevnila si tak své postavení nejen v rámci TJ, ale i mezi širokou veřejností ostravských turistů. Pro odbor se stalo příznačné hledání stále nových cest, které by přitáhly zájemce o organizovanou turistickou činnost do řad ČSTV. Největším dílem se o to staral výbor odboru, tvořený jak zástupci turistiky dospělých, tak i mládeže. Mezi nimi bych jmenoval mimo výše uvedené předsedkyně odboru MUDr. Marie Štursové taky metodika odboru PHDr. Lubomíra Bajgera, organizačního pracovníka Ing. Antonína Havláska a další. Odbor turistiky měl v tomto období svého zástupce ing. Jaroslava Matulu ve výkonném výboru mateřské tělovýchovné jednoty Baník Ostrava OKD. Činnost odboru turistiky zastihla doba přeměn a návratů, uskutečněných v celém ekonomickém i společenském životě našeho státu po roce 1989.

K tomuto období se váže již další část činnosti staronového KČT Baník Ostrava OKD. Klub českých turistů vzniká jako občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. registrací stanov KČT ministerstvem vnitra ČR dne 21. března 1990 pod č. j. AVS/1-726/90. Jako znovu vzniklá organizace navazuje na činnost Klubu českých turistů, založeného roku 1888, jehož právní existence byla v důsledku nedemokratického režimu po únoru 1948 znemožněna.

V této organizaci je registrován v roce 1990 i náš odbor turistiky pod registračním číslem 73007 a stává se tímto samostatným odborem KČT Baník Ostrava OKD s právní subjektivitou dle schválených stanov KČT. V této době se také uvažuje o návratu k historickému názvu odboru, ale cítění všech členů výboru i odboru zůstává nadále pod mateřskou jednotou. V tělovýchovné jednotě Baník Ostrava odbor zůstává i nadále a stává se jejím řádným členem i v době její vlastní registrace. Z důvodů nevyjasněných právních nároků na restituce majetků z minulých let dochází k registraci našeho odboru dne 10. prosince 1993 pod č.j. VS/1-22698/93-2 ministerstvem vnitra ČR.

V té době se odbor dostává do další krize ve své členské základně a dochází k odchodu velké části, většinou starších členů, hlavně z části generálního ředitelství OKD, kde se jejich pracovní reformy projevily i v činnosti odboru. Většina těchto členů odchází na nová pracovní místa mimo Ostravu a tím i upadá jejich zájem o činnost. S nimi odchází i řada školených cvičitelů a vedoucích pěší turistiky starší generace, tím činnost odboru dostává nový směr a cíle. Do oddílu přichází starší členové turistického oddílu mládeže, který nadále pod odborem KČT pracuje a kolem nich vzniká nový kolektiv turistů se zaměřením na výkonnostní, ale i rodinnou turistiku - t.j. pro turistiku rodičů s dětmi.

V tomto období dostává do správy odbor KČT taky turistickou základnu na Ostravici pod Ostrou horou. Tímto směrem směřuje velká část naší činnosti a v létě roku 1995 se pouštíme do opravy střechy starého srubu. Jelikož se finance na opravu nezískávají tak snadno, jak se předpokládalo, tato přestavba bude ještě chvíli trvat, zvláště pak proto, že v minulých letech nebylo do údržby základny příliš investováno a zařízení, zvláště pak chatky, je v dosti špatném stavu. Ale vzali jsme si za úkol péči o toto zařízení TJ Baník, proto se budeme snažit zajistit finance jak ze svých zdrojů, tak za pomoci mateřské jednoty.

Činnost dospělých turistů dostává nový směr a stává se více dobrovolnou na základě nabídky činnosti pomocí celoročního plánu akcí, který vytváří omlazený cvičitelský sbor. V nabídce jsou jedno i vícedenní akce zaměřené na jednotlivé přesunové prostředky našeho sportu v různých stupních náročnosti. Z těchto důvodů a také z velikosti nabídky činnosti v odboru zůstávají i starší členové z doby odboru turistiky.  V tomto období se vícedenní zájezdy většinou nekonají. Zůstává tak pouze na organizování lyžařských zájezdů do blízkého okolí, avšak  i zde dochází k finančním ztrátám v rozpočtu našeho odboru.

V naší činnosti dochází k přeměně hromadných akcí na organizování akcí pro menší skupiny s individuální dopravou a tím dochází k vytřídění zájmu jednotlivých turistů. V této době již záleží na přístupu každého člena odboru k jeho činnosti v odboru a tvorbě materiálních hodnot našeho Klubu českých turistů Baník Ostrava.

Náš odbor spolupracuje s několika společenskými organizacemi, je mnohdy i jejich aktivním členem. Spolupráci s mateřskou jednotou Baník Ostrava zde nemusíme vyzvedávat, stejně tak zapojení v turistické činnosti v oblasti Slezsko Klubu českých turistů. Zde jsme připravili několik akcí pro širokou veřejnost, mezi ně patří například Aprílový maratón, Setkání na vrcholu nebo akce pro rodiče s dětmi Putování za toulavým náprstkem. Tuto činnost propagujeme ve zpravodaji oblasti KČT Slezský turista a v republikovém časopise KČT Turista.

V roce 1997 jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava, na jejíž Čapkově sokolovně máme svou klubovnu TOM od roku 1957 a neradi bychom ji opustili. Činnost turistiky dospělých a oddílu mladých turistů již probíhá odděleně, ale i přesto spolu nadále spolupracujeme a jsme členy jediného odboru KČT.

Během poslední desítky let naší existence pokračujeme úspěšně v činnosti našeho odboru a v podpoře TOM v našich řadách. V nedávné době (v roce 2004) oslavil náš turistický oddíl mládeže 30 let svého trvání na Střední odborné škole stavební v Ostravě Zábřehu. Na akci se sešli bývalí členové oddílu se stávajícími a spolu si zasoutěžili v mnoha závodech. Večer si pak zahráli současné i tradiční písně oddílu, poseděli u grilu až do brzkých ranních hodin.

Starším se po mnoha letech povedla obnovit tradice autobusových zájezdů. Navštívili jsme místa známá již z dřívějších let naší činnosti jako Moravský kras, Orlické a Jestřebí hory a vloni Krkonoše.

V letošním roce (2007 – poznámka autora) rozšířil naše řady nový turistický oddíl mládeže Pavouci. I tyto nové a mladé členy vítáme v našich řadách odboru a budeme se snažit podpořit je v jejich turistické činnosti.

Doufáme, že náš odbor bude ve své činnosti pokračovat i nadále a zanedlouho se opět setkáme při oslavách naší stále trvající a aktivní činnosti.

PHDr. Lubomír Bajger, Ing. Jaroslav Matula

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode